Bij het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Definities
1. Lois van Valkenburg Photography: Lois van Valkenburg Photography, gevestigd te Weert onder KvK nummer 83826785, https://www.loisvanvalkenburg.nl.
2. Opdrachtgever: Degene met wie Lois van Valkenburg Photography een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
3. Partijen: Lois van Valkenburg Photography en de klant samen.
4. Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht tussen Lois van Valkenburg Photography en de klant.
5. Opdracht: De dienst die door Lois van Valkenburg Photography geleverd zal worden.

Toegankelijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten of producten door of namens Lois van Valkenburg Photography.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Uitvoering van de opdracht
1. Lois van Valkenburg Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.
2. Lois van Valkenburg Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opdracht.
3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Prijzen
1. Alle prijzen die Lois van Valkenburg Photography hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Lois van Valkenburg Photography hanteert voor de diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
3. Indien er transport- of verblijfkosten worden berekend, zal dat altijd voorafgaande aan de opdracht besproken worden met de opdrachtgever.
4. Reiskosten binnen 20km rondom Weert zijn altijd inclusief. Daarbuiten geldt €0,40 per/km.

Betalingsvoorwaarden
1. Lois van Valkenburg Photography zal het verschuldigde bedrag middels een factuur sturen.
2. De opdrachtgever dient declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan Lois van Valkenburg Photography betalen tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

Aanbetaling bruiloft
1. Lois van Valkenburg Photography vraagt bij het vastleggen voor een bruiloft een aanbetaling van €250.
2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.
3. Bij het annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houdt Lois van Valkenburg Photography de aanbetaling van €250.

Producten en levering
1. Lois van Valkenburg Photography levert uiterlijk 8 weken dagen na het uitvoeren van de opdracht de foto’s aan, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of in de brochure een andere termijn vermeld staat.
2. Lois van Valkenburg Photography levert het aantal foto’s aan zoals dat op website/brochure is aangegeven of schriftelijk overeengekomen is.
3. Lois van Valkenburg Photography levert haar bestanden digitaal aan.
4. Lois van Valkenburg Photography levert geen RAW-bestanden aan.
5. Lois van Valkenburg Photography bewaart de foto’s minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar na het opleveren van de opdracht. Het is aan de opdrachtgever om de foto’s, na het ontvangen van de online galerij, op te slaan.

Auteursrecht en privacy
1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Lois van Valkenburg Photography. De foto’s mogen door de opdrachtgever vrij worden gebruikt en in overleg voor commercieel gebruik.
2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door de opdrachtgever.
3. Lois van Valkenburg Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Portretrecht
1. Lois van Valkenburg Photography houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.
2. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Lois van Valkenburg Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Algemene voorwaarden

Lois van valkenburg photography